تألیف یا ترجمه کتاب :

  1. نظام اداری در سیره نبوی(ص)، انتشارات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در حال تدوین